Neerlegging jaarrekening van grote stichtingen en van internationale vzw’s

Bent u bestuurder van een stichting van openbaar nut of van een internationale vzw? Grote stichtingen van openbaar nut moeten vanaf 1 september 2013 hun jaarrekening niet meer bij de griffie neerleggen maar bij de Nationale Bank van België. Ook grote internationale verenigingen zonder winstoogmerk moeten vanaf nu een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank.

Stichtingen van openbaar nut

De oprichting van een stichting vloeit voort uit de wil van een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen om een vermogen te bestemmen voor de verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. Er bestaan twee types van stichtingen: de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut. Stichtingen van openbaar nut (son) volgen vanaf nu de regels van de private stichtingen. Dat betekent dat hun raden van bestuur de jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België (NBB) binnen 30 dagen na goedkeuring.

Internationale verenigingen zonder winstoogmerk

De internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw) is in feite een vzw met enkele bijzondere kenmerken. Ze streeft een niet-winstgevend doel van internationaal nut na en haar ledenbestand moet openstaan voor Belgen en vreemdelingen. De bestuurders van een ivzw zullen de jaarrekening van hun vereniging moeten neerleggen bij de Nationale Bank. Zij moeten dit doen binnen 30 dagen na de goedkeuring ervan door het algemeen leidinggevend orgaan. De raad van bestuur is immers niet altijd het leidinggevend orgaan van een ivzw. Samen met de jaarrekening leggen de bestuurders een document neer met hun namen en voornamen. Als er één of meerdere commissarissen werden aangesteld, zit in het dossier ook een lijst met de namen en voornamen van de commissarissen, én een exemplaar van het commissarisverslag.

Kleine verenigingen en stichtingen

Voor kleine verenigingen en stichtingen verandert er voorlopig niets. Zij mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren en moeten hun jaarrekening neerleggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De federale overheid is immers van mening dat kleine en middelgrote verenigingen hun stukken het best elektronisch kunnen indienen via e-griffie. Ze worden dan bewaard op de servers van het Belgisch Staatsblad.

Een vzw, ivzw of stichting wordt als "klein" beschouwd zolang zij niet ten minste twee van de volgende drempels overschrijdt: ontvangsten, andere dan uitzonderlijke en btw-ontvangsten van niet meer dan 312.500 EUR (in plaats van 250.000 EUR), een balanstotaal van maximum 1.249.500 EUR (in plaats van 1.000.000 EUR) en een jaargemiddelde van vijf voltijds tewerkgestelde personeelsleden.
Een vzw, ivzw of stichting die ten minste twee van de voormelde drempels overschrijdt, wordt als "groot" beschouwd. Een grote vzw, stichting of ivzw moet een (volledige) boekhouding voeren én een jaarrekening opstellen, zij het volgens een verkort schema.

Elektronisch register van aanvaarde jaarrekeningen

De Balanscentrale van de NBB die de neerlegging van de jaarrekening en de bijhorende stukken aanvaardt, neemt deze neerlegging op in het elektronisch register van aanvaarde (geconsolideerde) jaarrekeningen. Binnen de 11 werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging stuurt ze de mededeling van deze neerlegging:

via de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), naar de griffie van de rechtbank van koophandel waar het dossier van de vereniging of stichting wordt bijgehouden, en

naar de vereniging of de stichting die de jaarrekening en bijhorende stukken heeft neergelegd.

De Balanscentrale bezorgt op aanvraag een afschrift op cd-rom van alle jaarrekeningen en bijhorende stukken die bij haar worden neergelegd.