Belastingvermindering voor kosten van de kinderoppas

Uw kinderen laten opvangen terwijl u werkt, kan een aardige hap uit uw budget nemen. Ook de fiscus beseft dat. Om het nadeel van de hoge kosten toch enigszins te milderen, heeft de wetgever een fiscale tegemoetkoming ingevoerd. U krijgt als u oppaskosten maakt een belastingvermindering. We lichten kort toe.

Kinderen ten laste

U heeft enkel recht op de belastingvermindering voor oppaskosten voor kinderen die ten uwe laste zijn.

Maximumleeftijd: twaalf jaar

De kinderen mogen de volle leeftijd van twaalf jaar nog niet bereikt hebben. Voor kinderen met een zware handicap werd de leeftijdsgrens op 18 jaar gebracht. Voor het jaar dat uw kind twaalf wordt, gelden er speciale regels. Enkel de kosten voor oppas gemaakt vóór de twaalfde verjaardag geven recht op de belastingvermindering. Voor het jaar waarin uw kind twaalf wordt, moeten de kosten dus opgesplitst worden in voor en na de verjaardag.

Voorbeeld

Uw dochter werd geboren op 13 juli 2002. Zij werd in het jaar 2014 dagelijks opgevangen in de naschoolse opvang. In het aanslagjaar 2015 zijn de daaraan verbonden kosten aftrekbaar voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 12 juli 2014.

Als uw kind deelneemt aan een vakantiekamp, kunnen er zich verschillende hypothesen voordoen:  (1) uw zoon of dochter is tijdens het kamp nog geen twaalf jaar: het inschrijvingsgeld geeft recht op de belastingvermindering, (2) uw zoon/dochter is bij de aanvang van het kamp al twaalf jaar: u heeft geen recht op een belastingvermindering, (3) uw spruit verjaart tijdens het kamp: enkel het inschrijvingsgeld voor de dagen waarop uw zoon/dochter nog geen twaalf is, geeft recht op de vermindering.

Voorbeeld

Uw zoon wordt twaalf jaar op 7 augustus. Hij neemt deel aan een tenniskamp van 1 tot en met 10 augustus. Het kamp kost 90 EUR voor 10 dagen. De eerste zes dagen is hij nog geen twaalf, daarvoor krijgt u de vermindering (berekend op 54 EUR voor zes dagen). De volgende vier dagen is hij twaalf plus en geeft het inschrijvingsgeld (36 EUR voor vier dagen) geen recht op de vermindering.

Opvang buiten de normale lesuren

De uitgaven geven recht op de belastingvermindering als ze worden gemaakt voor de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan (kinderen van 0 tot 3 jaar) of voor de opvang van kinderen die al wel naar school gaan, voor zover die plaatsvindt voor of na de normale schooluren, tijdens de middagpauze, op woensdagnamiddag en op vrije dagen en in de vakantie en de opvang in internaten. Activiteiten die de school in het kader van haar onderwijsdoelstellingen verricht komen niet in aanmerking. Zelfs niet als de activiteit 's avonds of in het weekend plaatsvindt, zoals bos-, sneeuw- of zeeklassen of de jaarlijkse schoolreis. Ook uitgaven voor bijles worden niet als uitgaven voor kinderopvang aangemerkt.

Ook de opvang van kinderen tijdens weekends en vakanties (bv. kamp van jeugdbeweging, gemeentelijke speelpleinwerking, taalkampen, sportstages) valt hieronder. Let op: de bijdrage voor de  deelname aan het scoutskamp/sportstage geeft recht op de belastingvermindering, het lidgeld van de jeugdbeweging/sportclub zelf niet.

Betaald aan erkende instelling

De kosten moeten worden betaald aan:

inrichtingen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin, L'office de la naissance en de l'enfance, de regering van de Duitstalige Gemeenschap, een lokaal bestuur, een openbaar bestuur van één van de gemeenschappen of gewesten, een openbare instelling van een andere lidstaat van de EER (de EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);

kinderdagverblijven en zelfstandige opvanggezinnen komen in aanmerking als ze onder toezicht staan van één van de genoemde instellingen;

kleuterscholen en lagere scholen en ermee verbonden instellingen gevestigd in de EER.

U ontvangt beroepsinkomsten

U heeft enkel recht op de belastingvermindering als u beroepsinkomsten geniet. Dit wil niet zeggen dat u een beroepswerkzaamheid moet uitoefenen. Ook werkloosheidsuitkeringen, vervangingsinkomsten en pensioenen worden fiscaal immers als beroepsinkomsten beschouwd.

Belastingvermindering

Vroeger waren de uitgaven voor de kinderoppas een aftrekbare besteding. Sinds aanslagjaar 2013 geven de uitgaven recht op een belastingvermindering van 45 %.
De uitgaven mogen per kind en per oppasdag niet meer bedragen dan 11,20 EUR. Als de uitgaven hoger zijn, worden ze tot dit maximumbedrag beperkt.

Voorbeeld

Uw dochtertje gaat tijdens het jaar 150 dagen naar de crèche. U betaalt voor de opvang 14,00 EUR per dag. Het bedrag wordt beperkt tot 11,20 EUR. Voor het ganse jaar wordt dit dan: 150 × 11,20 EUR = 1.680 EUR. Op basis van dit bedrag wordt de belastingvermindering (45 % van de gedane uitgaven) berekend = 45 % van 1.680 EUR = 756 EUR belastingvermindering.

Formaliteiten

Om de vermindering te kunnen genieten moet u de echtheid en het bedrag van de uitgaven bewijzen. U zal hiervoor van de organisatie waar uw kind wordt opgevangen de nodige attesten krijgen.

Onverenigbaarheid met verhoging belastingvrije som

Als uw kind nog geen drie jaar is, heeft u recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som, bovenop de verhoging die u al krijgt voor kinderen ten laste. Deze bijkomende verhoging kan u niet combineren met de aftrek van de kosten voor kinderopvang. U moet dus kiezen tussen de aftrek van de kosten of de bijkomende verhoging van uw belastingvrije som. Die keuze mag per kind verschillen.