Innovatiepremies opnieuw vrijgesteld tot eind 2014

Bedrijven kunnen via innovatie groeien en winstgevender worden. De innovatiepremie van de Federale Overheidsdienst Economie moedigt innovatie in ondernemingen aan. De onderneming betaalt geen sociale bijdrage op deze premie. De werknemer betaalt geen sociale bijdrage en wordt op de premie niet belast. De maatregel die in 2006 voor één jaar werd ingevoerd, werd telkens verlengd. Werkgevers kunnen de premie nu opnieuw aanvragen tot eind 2014.

Voor creatieve werkgevers en werknemers

Elke onderneming, die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kan opnieuw innovatiepremies toekennen voor de periode 2013-2014. Elke creatieve werknemer met een arbeidsovereenkomst kan zo'n premie genieten. Ook jobstudenten komen in aanmerking. Uitzendkrachten en zelfstandigen vallen buiten het toepassingsgebied van de maatregel omdat ze geen arbeidsovereenkomst hebben met het bedrijf waarvoor ze werken.

Vrijgesteld van sociale bijdragen en niet belastbaar

De financiële vergoeding wordt vrijgesteld van de personenbelasting of de belasting der niet-inwoners en van de sociale zekerheidsbijdragen als aan alle voorwaarden is voldaan. Voor werkgevers zijn deze premies aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat je kan aantonen dat de innovatie een werkelijke meerwaarde betekent voor je normale activiteiten. Die meerwaarde kan van diverse aard zijn (techniek, economie, productiviteit, leefmilieu, organisatie, welzijn op het werk, enz.). De innovatie is zowel van toepassing op producten als op diensten, fabricatieprocessen, andere werkprocessen of werkmilieu.
Het kan gaan om een volledig nieuw concept of een verbetering van een bestaand concept dat door één of meerdere werknemer(s) van de onderneming wordt uitgewerkt. De innovatie mag niet op bestelling van een klant gebeuren.
De innovatie moet in de onderneming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van een prototype, of interne onderrichtingen moeten erop wijzen welke wijzigingen de innovatie zullen teweegbrengen in de normale activiteiten van de onderneming.

Premie

De innovatiepremie vervangt het loon niet.
De premie kan maximaal een brutomaandloon bedragen. Het bedrag ligt meestal tussen de 1.000 en 1.500 euro. Omdat het totaal aan uitgekeerde premies niet hoger mag zijn dan 1 procent van de bruto loonmassa van het bedrijf op jaarbasis. Ook het aantal werknemers dat in aanmerking komt per kalenderjaar is beperkt tot 10 procent van het personeelsbestand en tot maximum 3 personen in de bedrijven met minder dan 30 personen. Per innovatieproject mogen slechts 10 werknemers een premie krijgen.

Procedure in 3 fasen

Wie een innovatiepremie wil toekennen aan zijn werknemer(s), moet volgende stappen doorlopen:

De werknemers informeren over de criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben.

Vervolgens een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie op de formulieren die je kan downloaden op www.economie.fgov.be. De FOD Economie analyseert de aanvraag en vraagt eventueel bijkomende inlichtingen. De FOD Economie beoordeelt de aanvraag meestal na twee of drie weken.

De bedragen en namen van de begunstigden van de premie aan de RSZ meedelen in de maand die volgt op de toekenning van de premie (innovatiepremies@rsz.fgov.be).

De innovatiepremie is voor de vierde keer verlengd en blijft van toepassing tot en met 31 december 2014.